مادر این مطلب شرایط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم ، بر این اساس بدوا” تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره توضیح می دهیم

تبدیل شرکت

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

برای تبدیل سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که باید با موافقت اعضاء مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود. اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن توسط شرکاء امضاء شده باشد، و دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکت نامه یا مسئولیت محدود که ذیل آن توسط شرکاء امضا شده باشد ، و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید و قدیم ، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد ، را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل آن توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد.

شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود دارای وجه اشتراک و افتراق هستند که وجه اشتراک شرکت  سهامی خاص و یا مسئولیت محدود این است که حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است و افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری می باشد. ولی وجه اختلاف و افتراق شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به نسبت وجه اشتراکی خیلی زیاد است،

دو برگ اظهارنامه
دو جلد اساسنامه
گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
نماینده شرکت مدارک و صورت جلسات را به اداره ثبت شرکتها تحویل و یا پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود. و با این اقدامات شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تبدیل می گردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 آگهی دعوت مجمع عمومی آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….(سهامی خاص)…

صورت جلسه نقل و انتقال سهام

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسسه نقل و انتقال سهام صورت جلسسه نقل و انتقال سهام…

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه نقل وانتقال سهام توسط هیأت مدیره نام…

[field id=”name”]