صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه نقل وانتقال سهام توسط هیأت مدیره نام شرکت:……………..(سهامی خاص) شماره ثبت:……………………. هیأت مدیره شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..روز………با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.: در اجرای ماده 101 قانون تجارت:  آقای/خانم………………..با واگذاری […]