آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 آگهی دعوت مجمع عمومی آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….(سهامی خاص) به شماره ثبت شده………. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ…………… روز…………. در ساعت………… در محل شرکت واقع در………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور […]

صورت جلسه نقل و انتقال سهام

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسسه نقل و انتقال سهام صورت جلسسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ……….روز …………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و درخصوص نقل و انتقال سهام شرکت بشرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید: […]

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه نقل وانتقال سهام توسط هیأت مدیره نام شرکت:……………..(سهامی خاص) شماره ثبت:……………………. هیأت مدیره شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..روز………با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.: در اجرای ماده 101 قانون تجارت:  آقای/خانم………………..با واگذاری […]

صورتجلسه تغییر محل شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر محل شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر محل شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………روز…….با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت:       1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس   […]

صورت جلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر موضوع شرکت نام شرکت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره ثبت:………………………………………………………….. سرمایه ثبت شده:………………………………………………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرموضوع(یا الحاق موضوع) شرکت اتخاذ تصمیم گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس […]

صورتجلسه تغییرنام شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر نام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر نام شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس       2-آقای/خانم……………….به […]

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت خدماتی به شرکتهایی گفته می شود که هدف از تاسیس آن خدمات می باشد ، این شرکتها هیچ گونه فعالیت تجارتی از جمله واردات و صادرات ، تولید، ندارند و فقط خدمات ارائه می دهند. درخواست ثبت شرکت برای این نوع شرکتها بسیار زیاد است، […]

کد کارگاهی

کد کارگاهی 021-40775687 مشاوره: 40775687-021 کد کارگاهی کد کارگاهی بعد از اینکه شرکت ثبت شد یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید کد کارگاهی بیمه می باشد، بهتر از بعد از 15 روز که از ثبت شرکت گذشت یکی از نمایندگان شرکت با مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه به شرکت افراد شاغل در شرکت […]

ثبت شرکت در شرق تهران

ثبت شرکت در شرق تهران مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در شرق تهران ثبت شرکت در شرق تهران ، یکی از بهترین و تخصصی ترین مرکز خدمات ثبتی در خصوص ثبت شرکت ، ثبت برند ، تغییرات شرکت و …. در شرق تهران قرار دارد. ثبت شرکت شایگان با کارشناسان و مشاوران و وکلای پایه یک […]

ثبت برند پوشاک

ثبت برند پوشاک

ثبت برند پوشاک مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت برند پوشاک سالانه حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پوشاک به سمت ایران هدایت می شود درحالیکه 20 هزار واحد صنفی دوزندگی درایران فعالیت دارند و این واحدها برای 300 هزار نفر شغل ایجادکرده است که مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند. ازهمین رو قطعا […]