آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 آگهی دعوت مجمع عمومی آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….(سهامی خاص) به شماره ثبت شده………. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ…………… روز…………. در ساعت………… در محل شرکت واقع در………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور […]

صورت جلسه نقل و انتقال سهام

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسسه نقل و انتقال سهام صورت جلسسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ……….روز …………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و درخصوص نقل و انتقال سهام شرکت بشرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید: […]