صورتجلسه تغییر محل شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر محل شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر محل شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………روز…….با

بیشتر بخوانید »

صورت جلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر موضوع شرکت نام شرکت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره ثبت:………………………………………………………….. سرمایه ثبت شده:………………………………………………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی

بیشتر بخوانید »

صورتجلسه تغییرنام شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر نام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر نام شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………ساعت……..با

بیشتر بخوانید »
کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 کاهش سرمایه همچنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی اتفاق می افتد که تقلیل پیدا می کند. کاهش سرمایه

بیشتر بخوانید »
افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 افزایش سرمایه شرکت  افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش

بیشتر بخوانید »