نحوه ثبت شرکتهای خارجی

ثبت شرکتهای خارجی در امور تجارتی ، صنعتی ، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. بر اساس اظهار نظر شورای نگهبان ،شرکت های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی ایران م توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آن را بنمایند.

سازمان سرمایه گذاری خارجی مقررات مربوط به تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را اعلام کرد.به گزارش خبرگذاری فارس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی اعلام کرد: براساس قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/03/1310 : “تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد” ، بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند.

شرکتهای خارجی
ماده (1) قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 اشعار میدارد :

“هر شرکتی که در ایران تشکیل  مرکز اصلی آن در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب میشود” ، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت میشوند ف شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب میشود. بر اساس بند (ب) ماده (4) آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، ” محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.” به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکتی را در ایران تا نسبت 100 درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت کنند.

ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اشعار میدارد:

” در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.” تا 100 درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول را دارد.

با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوق الذکر ، بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی ، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند) می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده ، زمین تملک نمایند.

در خصوص اجاره اموال غیر منقول توسط شرکت ایرانی ، با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران که شعار میدارد :

” قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن هارا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.” همچنین ظبق ماده 219 قانون مدنی ایران ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به امضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود” ، لذا شرکت ثبت شده در کشور به عنوان یک شخص حقوقی می تواند وارد عقد قرارداد اجاره با اشخاص دیگر گردد و بر اساس مفاد قرارداد از منافع آن منتفع گردد. موارد مشابه در برخی از کشور ها به شرح زیر هستند :

اندونزی : امکان اجاره بیست و پنج ساله زمین کشاورزی با اجازه انتقال امتیاز بهره برداری اتباع اندونزیایی به شرکت های خارجی

فیلیپین : امکان اجاره پنج ساله زمین قابل تمدید تا بیست و پنج سال

استرالیا : امکان خریداری زمین کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی

کنیا : اجازه خرید و فروش زمین های کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی

مطابق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها فعالیت شرکت های خارجی در ایران منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل آگهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی  قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید.

مدارک ثبت شرکتهای خارجی

  • اظهارنامه ثبت .
  • یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت .
  • یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده اـامستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آن ها .
  • داشتن مجور (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد .

اظهارنامه ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت ، نوع شرکت از قبیل سهامی تضامنی و مختلط و غیره ، مرکز اصلی شرکت و در آدرس صحیح آن تابعیت شرکت ، مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاض و سایر موارد مندرج در ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 باشد.

اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده و عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضا آنها به تصدیق افراد صلاحیت دار کشوری که امضا در آنجا واقع شده و یا نماینده سیاسی و یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

اداره ثبت شرکت ها علاوه بر موارد فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره چنانچه شرکت سهامی خاص باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذینفع مظالبه می نماید.

بعد از طی مراحل فوق مطابق ماده 20 نظامنامه ( در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن ، دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید) :
  • خلاصه اساسنامه شرکت .
  • اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آن ها .
  • اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند .
  • اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه های مربوط به شرکت صلاحیت دارند .

پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کننده تصدیقی ارائه گردد .

نحوه ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شرکتهای خارجی

اگر شرکت خارجی ثبت شده در ایران تقاضای تاسیس شعبه را نیز داشته باشد باید اظهارنامه ثبت به فارسی سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید (ماده 8 اظهارنامه).

تبصره : ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ذیل تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود .

مقررات جزائی

اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای

مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی تهران محکوم به تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به دیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم قطعی شد و تا سه ماه پس از تاریخ0 ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود . (ماده 5 قانون ثبت شرکت ها)

اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات صنعتی ف تجارتی و یا مالی نماید محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین تنها توجه وتقاضای مدعی العموم (دادستان) تهران موجب اعمال مجازات مقرر نسبت به تخلف عدم ثبت شرکت خارجی می باشد.

مطابق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها ، فعالیت شرکت های خارجی در ایران منوط به انونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است . بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجاری ، قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید (هرچند که در خصوص ملاحظه اسناد ، قانون ثبت شرکت های تصریحی ندارد) جهت ثبت شرکت های خارجی ،

مدارک زیر به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است :

1- اظهارنامه ثبت .

2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت .

3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد ، اختیارنامه هریک از آن ها .

4- داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی

اظهارنامه ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت ، نوع شرکت از قبیل سهامی – تضامنی – مختلط و غیره ، مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن ، تابعیت شرکت ، مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضای ثبت و سایر موارد مندرج در ماده 6 نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 باشد.

اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده و عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضا آنها به تصدیق افراد صلاحیت دار کشوری که امضا در آنجا واقع شده و یا نماینده سیاسی و یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

اداره ثبت شرکت ها علاوه بر موارد فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره چنانچه شرکت سهامی خاص باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذینفع مظالبه می نماید. بعد از طی مراحل فوق مطابق ماده 20 نظامنامه ( در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن ، دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید) :

1- خلاصه اساسنامه شرکت .

2- اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آنها .

3- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند .

4- اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه های مربوط به شرکت صلاحیت دارند .

پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کننده تصدیقی ارائه گردد .

ثبت تغییرات در ثبت شرکتهای خارجی

تغییرات راجب نمایندگان شرکت یا مدیران آن یا شعب آن باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است ، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی ا که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند (ماده 7 قانون ثبت شرکت ها). قانون ثبت شرکت ها در خصوص ورشکستگی ، انحلال و تصفیه شرکت های خارجی مورد را برگزار نموده . به طور مسلم وقتی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته یا منحل می گردد ف شعبه ان در ایران نیز منحل می گردد و انحلال ورشکستگی آن ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.

تذکر : نظر به اینکه شرکت های خارجی صرفا توسط اداره ثبت استان تهران به ثبت می رسند لذا بنابر اصل صلاحیت محلی اسناد در صورت لزوم این شرکت ها فقط می توانند از طریق استان تهران کارت بازرگانی دریافت کنند.

خرید و فروش شرکت

خرید و فروش شرکت

خرید و فروش برند مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 خرید و فروش شرکت خرید و فروش شرکت یا واگذاری شرکت به افراد جدید وجود دارد و می توان

بیشتر بدانید »
تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت تغییرات شرکت پس از اتمام روند ثبت شرکت موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییر مانند تغییر در

بیشتر بدانید »

[field id=”name”]