انحلال شرکت سهامی خاص

درموارد ذیل انحلال شرکت سهامی خاص انجام می شود:

  • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
  • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
  • در صورت ورشکستگی
  • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد
  • در صورت حکم قطعی دادگاه
انحلال شرکت سهامی خاص
  • اصل صورت جلسه انحلال شرکت
  • آخرین روزنامه رسمی شرکت
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هرگاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
  • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء ، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد. صورتجلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

[field id=”name”]