کد کارگاهی

کد کارگاهی بعد از اینکه شرکت ثبت شد یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید کد کارگاهی بیمه می باشد، بهتر از بعد از 15 روز که از ثبت شرکت گذشت یکی از نمایندگان شرکت با مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه به شرکت افراد شاغل در شرکت را لیست کرده و به بیمه تحویل دهید و کد کارگاهی بیمه دریافت نمایید

کد کارگاهی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی حقوقی

کارفرمایان کارگاههای حقوقی:

 

نامه اعلام تاسیس شرکت

روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است

اساسنامه شرکت

تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت برحسب مورد(مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی)

شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک و انجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود

کد کارگاهی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی کارفرمایان حقیقی

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت15 روز از تاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد،به شعبه تحویل داده و کد کارگاهی دریافت نمایند. مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جوازکسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کاراز مراجع ذیصلاح

پروانه تاسیس یا بهره برداری

اسناد مالکیت یا اسناد اجاره ویا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)

تایید اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی برکارفرمایی و بهره برداری کارگاه

شعبه تامین اجتماعی ، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل درآن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و کد کارگاهی را به آن اختصاص خواهد داد. کارفرما می بایستی هرماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که دراستخدام یا دراختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار وترتیب استخدام ونحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه ، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتواننداز خدمات بیمه استفاده نمایند.

اخذ کدکارگاهی پیمانکاران

درمواردی که یک کارفرما برای دریافت کد کارگاهی ، انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده38 قانون تامین اجتماعی ضروری است:

 

کارفرما(واگذارنده کار) در متن قراردادپیمانکار(مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد. کارفرما(واگذارنده کار) درمورد قراردادهای غیر عمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد. پس از انعقاد قراردادیک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع در محل اجرای پروژه) تحویل گردد.شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه وردیف پیمان را اختصاص می دهد. سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل درطرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.  

[field id=”name”]