کد اقتصادی

کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات مشغول اند ، وضع شده است این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد هستند. هر شرکتی حداکثر تا دوماه فرصت داره که نسبت به دریافت کد اقدام کند ، در صورتی که شرکت اقدام به دریافت کد نکند مشمول مالیات علی الراس می شود

از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

 1. اخذ کارت بازرگانی
 2. شرکت در مزایده ها
 3. صدور فاکتور
 4. باز کردن حساب در بانک
 5. شرکت در مناقصات
 6. اخذ قرارداد با شرکت های دولتی
کد اقتصادی

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

 1. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
 2. گواهی امضاء
 3. اجاره نامه هولوگرام دار
 4. تاییدیه کد پستی
 5.  یکی از قبوض آب و برق…
 6. پر نمودن دفترچه مالیاتی
کد اقتصادی
 1. مدارک شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه، صورتجلسه هیئت مدیره و…)
 2. آگهی تاسیس و روزنامه تاسیس
 3. آگهی تغییرات (در صورت وجود)
 4. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضاء
 5. گواهی امضاء(اشخاصی که حق امضاء دارند)
 6. اجاره نامه هولوگرام دار شرکتی
 7. تاییدیه کد پستی
 8.  یکی از قبوض آب و برق…
 9. پر نمودن دفترچه مالیاتی

_ تکمیل دفترچه در واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی
_ تکمیل فرم ب مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارای
_کپی اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت
_ کپی از مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
_ کپی اظهارات شرکت و پرانه بهره بداری یا مجوز تأسیس
_کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت
_ پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی
مدارک تکمیل شده را همراه با فرم اطلاعات هویت اشخاص حقیقی به حوزه مالیاتی تحویل داده و سپس سر ممیزی مالیاتی آنها را بررسی می کند. بعد از تأیید و ثبت در دفتر حوزه، در قبال دریافت مدارک رسیدی را صادر می کند و آن را تحویل می دهد.سپس مدارک به اداره ی نظارت و پی گیری تحویل داده و این اداره آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واداره شماره اقتصادی ارسال کرده و مسئولان مربوطه بعد ازبررسی مدارک، کارت کد اقتصادی را صادر می کنند.
در رابطه با اشخاص حقوقی نیز همینطور. بعد از تهیه کارت و کامل نمودن فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و با مهر شرکت ممهور شده را به حوزه مالیاتی تحویل داده و باقی مراحل همانند مراحل اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقیقی است.

در صورت عدم رعایت  وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هرگونه تسهیلات به این اشخاص خود داری می نماید. عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج کد اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستورالعمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود:

 • برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله
 • برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه
 • برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و درمورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط
مشاوره

[field id=”name”]