کاهش سرمایه

همچنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی اتفاق می افتد که تقلیل پیدا می کند. کاهش سرمایه شرکت به دو صورت انجام می شود:

کاهش اختیاری

در مواردی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارد ، می تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.

طبق ماده 189 اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند . مشروط بر اینکه در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان تسلیم شود.

این پیشنهاد باید با توجیه لزوم کاهش و شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن تصویب نموده همراه باشد، بازرسان شرکت باید پس از دریافت پیشنهاد هیات مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش دهد.

کاهش سرمایه شرکت

اگر تقلیل سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه از میان برود ، در این صورت قانون هیئت مدیره شرکت را موظف نموده که مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. این تصمیم را در هر حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها خواهند رسانید. هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است رمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکت های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.

کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می شود.

باید متوجه بود که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایه تقلیل پیدا می کند بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود.

  • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن به امضای هیاُت رئیسه رسیده باشد.
  • لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد.
  • چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد ، ارائه اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
  • کاهش سرمایه بعلت عدم پرداخت سرمایه تعهدی از مبلغ اسمی سهام کم شود.
  • پس از اعمال کاهش سرمایه ، به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.
  • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن به امضای هیاُت رئیسه رسیده باشد.
  • لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد.
  • چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد ، ارائه اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
  • ارائه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت حاوی آگهی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
  • ارائه گواهی از دفتر دادگاههای عمومی دایر بر عدم وصول دادخواست بر علیه شرکت راجع به کاهش سرمایه اختیاری.

[field id=”name”]