کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویتی اتاق بازرگانی به کارتی گفته می شود که دارنده آن یک بازرگان محسوب نمی شود فقط عضوی از اتاق بازرگانی می باشد و هیچگونه واردات و صادراتی با این کارتها انجام نمی شود، معمولا از این کارتها برای زمانی که قصد ثبت برند لاتین دارید ویا برای شرکتهای لیزینگ مورد استفاده قرار می گیرد. این کارتها به صورت حقیقی و حقوقی صادر می شود.

کارت عضویت اتاق بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده کارت عضویت اتاق بازرگانی

 یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد( با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره) و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از نزدیکترین دفتر پستی و اداره ثبت شرکتها

اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 6ماه بیشتر نگذشته باشد.

دو صفحه فرم کارت عضویت اتاق بازرگانی(تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل ، مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناذ رسمی)

اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی.

یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.

اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر اصل نمودن و یک سری گپی کامل پشت و روی آن( در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)

سه قطعه عکس 4*6 مدیرعامل 

ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)  مدارک خارح از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراحع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه ، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری گپی از پشت و روی آن. متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند. متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. متولدین سالهای 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند

داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

کارت عضویت اتاق بازرگانی

[field id=”name”]