کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به کارتی اطلاق می گردد که دارنده آن بازرگان محسوب شده و عضو اتاق بازرگانی است و می تواند به طور قانونی اقدام به واردات و صادرات به میزان بیشتر ازحد معمولی که افراد معمولی توانائی آنرا ندارند اقدام نماید. هر شخصیت حقیقی و حقوقی که نیاز به واردات و صادرات دارد باید کارت بازرگانی  دریافت نماید.

کارت بازرگانی
 1. ثبت سفارش
 2. ترخیص کالا
 3. واردات از مناطق آزاد
 4. مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 5. مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
 6. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 7. ارتباط با تجار خارجی
 8. مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
کاربردهای کارت بازرگانی

1-کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی اخذ نمایند.

2-اشخاصی که به علت ارتکاب به جرم جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.

3-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.

4-افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوءاستفاده باشد

اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم.

مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش میباشد.

تبصره1: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

   ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدارک فوق معاف میباشند.(ITC)

افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره2: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

این نوع کارت دارنده آن یک شخص حقیقی می باشد.شخص متقاضی اولا می بایست سند مالکیت یا اجاره نامه محضری داشته باشد ثانیا نباید فرد متقاضی سوء سابقه کیفری داشته باشد ثالثا چک برگشتی نداشته باشد.

شخص باید مدرک کارشناسی مدیریت ویا رشته ای وابسته را داشته باشد درغیراینصورت ودرحالتی که شخص فاقد مدرک تحصیلی باشد بایددو نفر ضامن معرفی کندکه هریک ازآنها حداقل 2 سال از تاریخ دریافت کارتشان گذشته وعضو اتاق باشند.

کارت بازرگانی

مدارک لازم کارت بازرگانی حقیقی

 1. اصل شناسنامه و کپی کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 2. تشکیل پرونده در اداره دارایی(حضور در اتاق بازرگانی و برگه ثبت اظهارنامه کارت بازرگانی)
 3.  یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بارزگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی) و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.
 4.  اصل گواهی عدم سوء پیشینه از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد
 5.  دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 6.  اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
 7. نداشتن سوءسابقه کیفری
 8. نداشتن چک برگشتی
 9. داشتن دو ضامن دارای کارت یا مدرک کارشناسی
 10. ثبت نام کد اقتصادی
 11. مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 12. یه قطعه عکس (پشت سفید، جدید، تمام رخ، ساده)

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند. متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

 داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

 اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فرم مربوطه توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشند قابل قبول است) (ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)

 1. ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف) اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج) اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه)

14-موبایل به نام شخص

15- تلفن ثابت

16- آدرس و کد پستی منزل

کارت بازرگانی

مدارک لازم کارت بازرگانی حقوقی

1-ثبت نام کد اقتصادی

2-تشکیل پرونده در اداره دارایی(حضور در اتاق بازرگانی و برگه ثبت اظهارنامه کارت بازرگانی)

3- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) و اصل گواهی پلمپ دفاتر.

4-درخصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. درخصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

5- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدورآن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و فرم د (گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)، اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

6- یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.

7-اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل پشت و روی آن (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)

8- یه قطعه عکس مدیرعامل (پشت سفید، جدید، تمام رخ، ساده)

9-ارائه اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

10- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

  متولدین سال های ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند. متولد سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

11- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

12-  اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران (فرم الف توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر و امضای رئیس شعبه. (ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی این فرم تایید شده باشد قابل قبول است). توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.

13- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف) اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی

ب) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج) اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

14- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای5، 7 و 10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

15-موبایل به نام مدیر عامل

16- تلفن ثابت

17- آدرس و کد پستی منزل

کارت بازرگانی
 1. اعتبار کارت در مرحله صدور فقط یکسال می باشد.
 2. تمدید کارت برای نوبت اول و دوم به مدت یکسال انجام میگیرد.
 3. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یکساله فوق ، بامدت اعتبار دو یا سه سال امکانپذیر می باشد.
 4. متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یکسال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق انجام داده باشد، در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشد.
 1. اظهارنامه کارت 
 2. وکالت نامه
 3. فرم حقوقی
 4. گواهینامه پلمپ دفاتر
 5. مدارک شناسایی
 6. ثبت اظهارنامه در اداره ثبت و عودت به دفتر
 7. یک قطعه عکس 3در4 
 8. گواهی امضا
 9. کد اقتصادی
 10. مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
 11. گواهی عدم سوء پیشینه
 12. گواهی مفاصا حساب(ماده186)
 13. گواهی امضاء مجدد روی اوراق
 14. تائید موجودی حساب از طرف بانک
 15. مدارک شرکت+روزنامه رسمی
 16. کپی کارت پایان خدمت(پشت و رو)
 17. اجاره نامه / اصل سند+پایان کار (کاربری اداری)
 18. اوراق
 19. تعیین زمینه فعالیت
 20. اعلام نتیجه جهت وقت اتاق
 21. تعیین ضرورت شرکت در کلاس

توجه:  درصورتیکه کارت جهت شرکت صادر شود بایستی مدارک مدیرعامل باشد

در صورتیکه کارت شخصی باشد بایستی کد اقتصادی شخصی باشد و تصویر مهر شرکت نیاز ندارد.

تذکر: کارمندان تمام وقت دولت نمی توانند کارت دریافت کنند.

تذکر: برای هر ملک فقط یک کارت صادر می شود.

تذکر: حضور مدیرعامل در کلاسها ضروری می باشد.

ضوابط صدور و تمدید کارت 5سال ویژه واحدهای تولیدی

دارا بودن پروانه بهره برداری معتبراز یکی از وزارتخانه های تولیدی

ارایه تعهدنامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق همه ساله در موعد مقرر

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت  می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود

موارد معافیت از داشتن کارت عبارتند از :
شرکت تعاونی مرز نشینان

ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند

پیله وران

کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار

کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد

1- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی ).درصورت تغییر مدیرعامل،این فرم نیاز به گواهی امضاء دردفترخانه اسناد رسمی دارد.

2- ارائه اصل کارت بازرگانی برای کارت هایی که اعتبار دارد ( درزمان حضور در اتاق) .

3- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

4- مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (در حال حاضر استعلام این مدرک به صورت برخط با سازمان تامین اجتماعی انجام می گردد و نیازی به مدرک فیزیکی نمی باشد).

5- عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ).

6- روزنامه رسمی تغییرات:

الف) در شرکتهای سهامی عام یا خاص چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

ب) درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست.

7- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک:

الف) اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

ب) گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج) کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

د) مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

ه) داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

8- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 7 ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و اسکن پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

9- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

10- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف) اصل سند مالکیت به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.

ب) اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت و به آدرس دفتر مرکزی.

ج) اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.

11- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

الف) اصل کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل.

ب) اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج) مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

د) اصل گواهی بانک(فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به نام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

1- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی).

2- اصل کارت ملی و شناسنامه.

3-یه قطعه عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ).

4- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی.

5- در صورت تغییر آدرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید الزامی است.

6- – اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

7- مدارک مالکیت:

الف) سند مالکیت به نام متقاضی به آدرس محل کار( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

ب) اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

ج) اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

8- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است.

الف) اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب) اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک

ج) اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ).

کارت بازرگانی

پس از اخذ کارت بازرگانی در صورتی که در یکی از موارد اظهار شده تغییری صورت پذیرد آن تغییرات باید ثبت شود.تغییرات در نشانی یا سرمایه دارنده کارت بازرگانی بایستی وفق موارد ثبت اولیه انجام گیرد ، بدین معنا که با اخذ سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفتر بازرگانی و گواهی پلمپ دفاتر در سال جاری به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و ضمن پرداخت حق الثبت متعلقه و ارائه مدارک فوق الذکرو اصل کارت بازرگانی ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت قبلی در روی اظهارنامه جدید مراتب را در قسمت مربوطه دفتر ثبت و نسبت به امضا و ممهور نمودن اظهارنامه با اطلاعات جدید اقدام می نماید.

مشاوره ثبت کارت بازرگانی

سوالات متداول

سابقه نیاز ندارد. شما باید احراز صلاحیت شوید توسط اتاق بازرگانی و بر اساس مدارک مورد نیاز. تحصیلات تجاری و بازرگانی و مدیریتی هم میتواند ملاک باشد. با اتاق رایزنی کنی

[field id=”name”]