مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول از مراحل ثبت شرکت سهامی عام (تحصیل اجازه پذیره نویسی)

  1. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
  2. دو نسخه اظهارنامه
  3. دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد
  4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت
  5. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده) در حساب شرکت در شرف تاسیس
  6. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  7. اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  8. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

پذیره نویسی عمل حقوقی که به موجب آن شخص تعهد میکند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود. اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. ظرف مهلتی که در اعلامیه پإیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. امضاء ورقه تعهد سهم به منزله قبولی تمام اساسنامه و مفاد آن خواهد بود.ر مرحله بعد از پذیره نویسی شرکت سهامی عام با احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرسی بازرسان شرکت را انتخاب میکنند. مدیران وبازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسسین و روزنامه دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین میشود.

مرحله دوم مراحل ثبت شرکت سهامی عام

1- دو نسخه اساسنامه که به امضاء مجمع عمومی موسسین رسیده باشد.

2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیات مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیر الانتشار

3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

4- در اجرای ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت (در صورتی که قسمتی از سرمایه موسسین به صورت غیر نقدی باشد. ارائه اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)

5- واریز حق الثبت و حقوق دولتی

6- در اجرای ماده 25 قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل میباشد:

الف: اضهارنامه ها ، اساسنامه ها، صورتجلسات مجمع عمومی موسسین می بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد. صورتجلسات هیات مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیات مدیره منتخب مجمع موسسین برسد.

ب: گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد.

ج: در ارتباط با موضاعاتی که نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است مقتضی است به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکت ها به آدرس www.irsherkat.ssaa.ir مراجعه گردد.

د: مدارک احراز هویت:

1- اشخاص حقیقی داخلی:

_تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اشخاص حقوقی داخلی:

_ تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران

_ معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی جهت حضور در مجمع موسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شده باشد.

_ارائه تاییدیه توسط اعضاء هیات مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن.

_ تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

3- اشخاص حقیقی خارجی:

تصویر برابر اصل گذرنامه

اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی

4- اشخاص حقوقی خارجی:

تصویر برابر با اصل گواهی ثبت کشور ثبت کننده

اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت شخص حقوقی

معرفینامه و همچنین تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور شق «2» بند «د» الزامی است.

در متن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بایستی «کلیه اعضای هیات مدیره بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قسمتی از کانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند» و در متن صورتجلسه هیات مدیره نیز بایستی عبارت « مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه 

مراحل ثبت شرکت سهامی عام
ثبت شرکت سهامی عام
sabtshayegan

ثبت شرکت سهامی عام

مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت سهامی عام  که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت رااز طریق فروش سهام به مردم تامین

ادامه مطلب »

[field id=”name”]