مدارک جهت ثبت شرکت:

1-مدارک جهت ثبت شرکت دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار ( درمواردي که تعداد شرکاء بیش از
12نفر باشند)
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
10-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي(حداقل % 35 سرمایه)همراه با فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
2 2
8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده
10-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

 

مدارک جهت ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول) : مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی
1-دو نسخه طرح اعالمیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه) حداقل % 35 از % 20 سرمایه تعهد شده(
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي مربوطه

مرحله دوم) : مرحله ایجاد و ثبت شرکتهاي سهامی عام
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و
روزنامه هاي کثیراالنتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل % 35 سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدي باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستري الزامی است)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار )مجوز ثانویه(

مدارک جهت ثبت شرکت
مدارك جهت ثبت شرکتهاي تضامنی

1-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار (درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12نفر باشند)
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
10-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

مدارك جهت ثبت شرکتهاي نسبی


1-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار (درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12نفر باشند)
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
10-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي موسسات غیرتجاري


1-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي
4-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
5-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت موسسین و مدیران
6-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
7-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده
8-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک جهت ثبت شرکت
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 کارت بازرگانی کارت بازرگانی به کارتی اطلاق می گردد که دارنده آن بازرگان محسوب شده و عضو اتاق بازرگانی است و

بیشتر بخوانید »
ثبت برند

ثبت برند

ثبت برند مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت برند ثبت برند یا نام تجاری طراحی منحصر به فردی است که به صورت نشانه یا نماد یا کلمه یا

بیشتر بخوانید »

ثبت شرکت

ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در سال 1401 ثبت شرکت ثبت شرکت از اجتماع دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی در کنار هم

بیشتر بخوانید »

[field id=”name”]