صورت جلسسه نقل و انتقال سهام

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ……….روز …………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و درخصوص نقل و انتقال سهام شرکت بشرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید:

الف- ابتدائأ در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس

      2-آقای/خانم……………….به سمت ناظر

      3-آقای/خانم……………….به سمت ناظر

      4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید. شرکت از……………. سهامی خاص به شرکت…………………….سهامی خاص تصویب شد.

ب- نقل و انتقال سهام بشرح ذیل صورت پذیرفت:

1- آقای/خانم…………….. کلیه سهام خود را به آقای/خانم ……………………… فرزند……………. متولد…………………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از…………… به آدرس…………………………………………………………………. واگذار و از شرکت …………………….سهامی خاص خارج شد.

2- آقای / خانم…………….. تعداد………… سهم خود را به آقای / خانم…………………………… فرزند…………………. متولد……………. به شماره شناسنامه………….. صادره از………. به آدرس……………………………………………………….. واگذار و نتیجتاًتعداد سهام خود را از……………………………. سهم به………………….سهم کاهش داد.

ج- کلیه سهامداران به آقای / خانم……………………(احد از سهامداران/ وکیل رسمی شرکت) وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به تحویل ثبت صورتجلسه و سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حقوق قانونی اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه

رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه           منشی جلسه   

……………….             …………………              ……………….          ……………………

خریدار سهام                                                                                                 فروشنده سهام

………………….                                                                                             ………………………..

[field id=”name”]