صورت جلسه نقل وانتقال سهام توسط هیأت مدیره

نام شرکت:……………..(سهامی خاص)

شماره ثبت:…………………….

هیأت مدیره شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..روز………با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.:

در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

  1.  آقای/خانم………………..با واگذاری کلیه سهام خود(یا تعداد………سهام) به آقای/خانم……………….فرزند………… متولد……………….به شماره شناسنامه………….به آدرس…………………………………………………..از شرکت خارج شد.
  2.  آقای/خانم………………..با واگذاری کلیه سهام خود(یا تعداد………سهام) به آقای/خانم……………….فرزند………… متولد……………….به شماره شناسنامه………….به آدرس…………………………………………………..از شرکت خارج شد.

 

امضاء اعضای هیأت مدیره

امضاء فروشنده سهم یا سهام                                                      امضاء خریدار سهم یا سهام

[field id=”name”]