صورتجلسه مجمع موسسین شرکت سهامی عام

صورتجلسه مجمع موسسین شرکت………….. سهامی عام

اولین جلسه عمومی صاحبان سهام در تاریخ ……………….. با حضور کلیه / اکثریت اعضای موسسین در بحث و بررسی در مورد موضوع شرکت ابتدا هیات رئیسه بشرح ذیل :

1- خانم / آقای                                       به عنوان رئیس جلسه

2- خانم / آقای                                       به عنوان ناظر

3- خانم / آقای                                       به عنوان ناظر

4- خانم / آقای                                       به عنوان منشی

انتخاب گردیدند ، در نتیجه از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام ، سپس نسبت به موضوعات مشروح زیر :

 • تصویب اساسنامه .
 • انتخاب هیات مدیره .
 • انتخاب بازرسان .
 • انتخاب دو روزنامه جهت درج آگهی های شرکت .
 • نام سهامداران و تعداد سهام آنان .

که به عنوان دستور جلسه عنوان گردیده بود به اتفاق آراء ، اخذ تصمیم بشرح زیر به عمل آمد.

الف : اساسنامه مشتمل بر ……………….. ماده و ……………….. تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید .
ب : هیات مدیره مرکب از :

 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………
 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………
 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………
 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………
 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :

ب : بازرسان ، با رعایت ماده 147 قانون تجارت

 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………. به عنوان بازرس اصلی
 •  
 • خانم / آقای ……………….. فرزند ……………….. دارنده شناسنامه شماره …………………………………. صادره از ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………. به عنوان بازرس علی البدل

برای مدت یک سال شمسی انتخاب شدند و قبولی خود را ذیلا اعلام نمودند .

ج : روزنامه های ……………….. و ……………….. جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند .

کلیه سهامداران به خانم / آقای ……………….. احدی از مدیران وکالت میدهند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید .

محل امضای هیات رئیسه و بازرسان

توجه

 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت باشد اصل آگهی های دعوت به طور کامل ارائه گردد.
 • امضاء هیات رئیسه ذیل صفحات صورتجلسه الزامی است.
 • فهرست صاحبان سهام با رعایت موارد ذیل:

الف : تاریخ و عنوان صورتجلسه

ب : نام سهامدار ، تعداد سهم و امضای سهامدار

ج : امضای هیات رئیسه ذیل فهرست صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………………………………….  سهامی عام ثبت شده به شماره …………………………………. در تاریخ ……………….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران به شرح پیوست در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

سپس با رعایت ماده 101 قانون تجارت

 

1-     خانم / آقای …………………………………. به سمت رئیس جلسه

2-     خانم / آقای …………………………………. به سمت ناظر

3-     خانم / آقای …………………………………. به سمت ناظر

4-     خانم / آقای …………………………………. به سمت منشی جلسه تعیین گردیدند.

 

و اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند :


1- خانم ها / آقایان …………………………………. ، …………………………………. و ………………………………….  به سمت اعضای هیات مدیره
2- خانم / آقای …………………………………. به سمت بازرس اصلی
3- خانم / آقای …………………………………. به سمت بازرس علی البدل

با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

در ضمن روزنامه کثیرالانتشار …………………………………. جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

پس از قرائت گزارش …………………………………. هیات میدره و بازرسان ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی …………………………………. به تصویب رسید.

در نتیجه هیات مدیره و بازرسان با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را برای سمت های تعیین شده اعلام نمودند.

سهامداران به خانم / آقای …………………………………. احدی از مدیران وکالت میدهند که در اداره ثبت شرکت ها نسبت ثبت و امضای صورتجلسه اقدام نمایند.

محل امضاء هیات مدیره و بازرسان

 

توجه :

1-     آخرین روزنامه رسمی شرکت ارائه گردد.

2-     در صورتی که جلسه با حضور اکثریت باشد اصل آگهی های دعوت به طور کامل ارائه گردد.

3-     امضاء هیات رئیسه ذیل صفحات صورتجلسه الزامی است.

فهرست صاحبان سهام حاضر در جلسه به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد

اولین صورتجلسه هیات مدیره

شرکت …………………………………. سهامی عام

 

اولین جلسه هیات مدیره در ساعت ……………….. روز ……………….. در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آراء اخذ تصمیم

به عمل آمد :

1-     خانم / آقای …………………………………. فرزند ……………….. به عنوان رئیس هیات مدیره

2-     خانم / آقای …………………………………. فرزند ……………….. به عنوان نائب رئیس هیات مدیره

3-     خانم / آقای …………………………………. فرزند ……………….. به عنوان مدیر عامل

4-     خانم / آقای …………………………………. فرزند ……………….. به عنوان عضو هیات مدیره

5-     خانم / آقای …………………………………. فرزند ……………….. به عنوان عضو هیات مدیره

انتخاب گردیدند که بر اساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اداری با امضای ……………….. و مهر شرکت معتبر می باشد.

هیات مدیره به خانم / آقای ……………….. احدی از مدیران شرکت وکالت میدهد تا نسبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت …………………………………. سهامی عام با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………….. در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

 

 • خانم / آقای ……………….. به سمت رئیس هیات مدیره ، خانم / آقای ……………….. به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم / آقای ……………….. به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را برای سمت تعیین شده اعلام نمودند.
 • کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره با امضاء ……………….. با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
 • اعضاء هیات مدیره آقای ……………….. ، مدیرعامل را به نمایندگی با اختیار تام برای ثبت و سایر تشریفات و امضاء ذیل ثبت انتخاب نمودند.

 

امضاء اعضای هیات مدیره

[field id=”name”]