صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص ، در تاریخ //99 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 1. به سمت رئیس
 2. به سمت ناظر 
 3. به سمت ناظر
 4. به سمت ناظر
 5. به سمت ناظر

به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

1-تصویب اساسنامه 2-انتخاب اعضای هیئت مدیره 3-انتخاب بازرسان 4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 5-تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

1-

2-

3-

4-آقای………..

5-آقای………کلا برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای……….. فرزند……….. دارای. ش.ش………….. کدملی…………. ساکن …………..به عنوان بازرس اصلی و آقای…………….. فرزند…………… به ش.ش……………… کد ملی………………… ساکن……………………کدپستی…………………. به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند. 

محل امضاء سهامداران

امضاء هیئت رئیسه

 1. رئیس:
 2. ناظر:
 3. ناظر:
 4. بازرس اصلی:
 5. بازرس علی البدل:
 6. منشی:

د) روزنامه کثیرالانتشار………..برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه) کلیه سهامداران به مدیر عامل با حق توکیل به غیر ( احدی از سهامداران- عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس جلسه ناظر جلسه منشی جلسه لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسس ، نام سهامدار تعداد سهام ، درصد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء

 1. آقای………………سهم…..تماما پرداخت شده
 2. آقای…………….سهم….. تماما پرداخت شده
 3. خانم………….سهم… تماما پرداخت شده
 4. آقای………….سهم… تماما پرداخت شده
 5. خانم………….سهم… تماما پرداخت شده

محل امضاء سهامداران

صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص
سایت های مرتبط

[field id=”name”]