صورت جلسه تغییر محل شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………روز…….با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

      1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس

      2-آقای/خانم……………….به سمت ناظر

      3-آقای/خانم……………….به سمت ناظر

  4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییر محل شرکت از آدرس (قبلی)…………………………………………. به آدرس (جدید)………………………………………………………… تصویب شد.

درنتیجه ماده…………….اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.

ج- به آقای/خانم…………….. (احد از سهامداران / اعضای هیأت مدیره / وکیل شرکت) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و  امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه

رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه           منشی جلسه   

……………….             …………………              ……………….          ……………………

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………….

       نام و نام خانوادگی             تعداد سهام              امضاء

  1. ………………….                  ………………          ……………….
  2. ………………….                  ………………          ………………..
  3. …………………                  ……………….          ……………….
  4. …………………                  ……………….          ……………….
  5. …………………                  ……………….          ……………….

[field id=”name”]