صورت جلسه تغییر نام شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس

      2-آقای/خانم……………….به سمت ناظر

      3-آقای/خانم……………….به سمت ناظر

      4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییرنام شرکت از……………. سهامی خاص به شرکت…………………….سهامی خاص تصویب شد.

ب- ماده…………….اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.

ج- به آقای/خانم…………….. (احد از سهامداران / اعضای هیأت مدیره / وکیل شرکت) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و تحویل صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه

رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه           منشی جلسه   

……………….             …………………              ……………….          ……………………

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………….

       نام و نام خانوادگی             تعداد سهام              امضاء

  1. ………………….                  ………………          ……………….
  2. ………………….                  ………………          ………………..
  3. …………………                  ……………….          ……………….
  4. …………………                  ……………….          ……………….
  5. …………………                  ……………….          ……………….

[field id=”name”]