درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص

نمونه درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص

· نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشور های جهان

مدیریت محترم اداره ثبت شرکت ها و مالیکت صنعتی

با سلام

احتراما خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….. و شناسه ملی ………… را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

امضاء

· نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکت ها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها

ریاست محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراما خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها دفتر شرکت …………. که تحت شماره …………… به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

· نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

اداره محترم ثبت شرکت ها

احتراما بدین وسیله با ارائه سه نسخه آگهی در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مربوط به شرکت …………………. به شماره ثبت ……………………. و شناسه ملی ……………………. با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم

نام و نام خانوادگی مدیر یا مدیران تصفیه

امضاء

·نمونه تعهدنامه هیات مدیره بر اینکه سود انباشته به تمامی سهامداران از طریق افزایش سرمایه پراخت گردد

اداره محترم ثبت شرکت ها

با سلام

احتراما هیات مدیره شرکت ………………………. ثبت شده به شماره ………………………………. و شناسه ملی …………………………. در صورتحلسه مورخ ………………………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می نماید که به همه سهاامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند

امضاء هیات مدیره

· نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………………. در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبذیل کلیه سهام شرکت از با نام به بی نام ، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبذیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

تذکرات :

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-آگهی فوق در یک نوبت در روزنامه گثیر الانتشار مربوطه به شرکت منتشر و مهلتی که کمتر از 60 روز از تاریخ آگهی نباشد باید به سهامداران داده شود.

3- مقام دعوت کننده باید از هیئت مدیره باشد

4-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس www.irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

5- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوطه به چگومگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها  به آدرس www.sherkatssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص
خرید و فروش شرکت
ثبت شرکتها
sabtshayegan

خرید و فروش شرکت

خرید و فروش برند مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 خرید و فروش شرکت خرید و فروش شرکت یا واگذاری شرکت به افراد جدید وجود دارد و می توان

بیشتر بخوانید »
آدرس اداره ثبت شرکتها
ثبت شرکتها
sabtshayegan

آدرس اداره ثبت شرکتها

آدرس اداره ثبت شرکتها مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 آدرس اداره ثبت شرکتها اداره ثبت شرکتها تهران بزرگ : آدرس اداره ثبت شرکتها ، در تهران بزرگ ،

بیشتر بخوانید »

[field id=”name”]