جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس مجوزی است که تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی برای اینکه فعالیت رسمی و قانونی در تجارت و اقتصاد کشور داشته باشند دریافت می کنند. جواز برای اشخاص حقوقی متناسب با موضوع فعالیت شرکت آنها صادر می شود . معمولا زمانی برای این جواز افراد حقیقی و حقوقی اقدام می کنند که به دنبال راه اندازی یک واحد تولیدی ویا یک کارگاه صنعتی باشند. به همین دلیل می توان گفت اولین و مهمترین قدم برای راه اندازی یک تولیدی و یک کارگاه جواز تاسیس است. ضمن اینکه شما برای اینکه بتوانید در شهرک های صنعتی اقدام به خرید یک قطعه زمین و راه اندازی کارگاه و یا تولیدی خود در این شهرک بکنید نیاز به این جواز خواهید داشت.

پس از درخواست و در زمان صدور تا یکسال اعتبار دارد. پس از پایان این دوره باید متقاضی برای تمدید این جواز اگر نیاز به ادامه فعالیت دارد اقدام کند در غیر اینصورت جواز باطل خواهد شد. شرط تمدید آن پیشرفت در تاسیس و یا تولید می باشد. در شرایطی نیز چنانچه صاحب جواز خواهان انتقال زمین و یا واحد تولیدی خود باشد می تواند جواز را هم به همراه آن به غیر انتقال دهد.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی 
  • آدرس و کد پستی محل اقامت

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

  • مدارک هویتی مدیرعامل( کپی شناسنامه و کارت ملی )
  • کپی اساسنامه
  • کپی روزنامه رسمی
  • کپی شرکتنامه
  • کپی آگهی تاسیس
  • آدرس و کد پستی
جواز تاسیس

[field id=”name”]