ثبت موسسات غیرتجاری

درکنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد جهت اموری که جنبه غیر تجاری دارد ازقبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری،موسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور درماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد  غیرتجاری ازقبیل امور علمی یا امورخیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. بنابراین ارائه خدمات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده.

ثبت موسسات غیرتجاری

موسسات غیرتجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیرانتفاعی نامیده می شود کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن ها اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند توسط اداره ثبت شرکتها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام می گردد.
  2.  موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. اینگونه موسسات، موسسات غیر تجاری نامیده می شوند بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاههای علمی و فنی و کلاسهای زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیرتجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.
ثبت موسسات غیرتجاری
  1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکاء
  2. تنظیم اساسنامه حداقل در 2جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
  3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین
  4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح در شناسنامه یک کپی از آن.
  5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.
  6. حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
  7. قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
  8. امضای مدیر شعبه و فتوکپی
مشاوره ثبت موسسه

[field id=”name”]