ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام  که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت رااز طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و بایدبلافاصله قبل یا بعداز نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد ودرصورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه-سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و درصورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود ودر غیر اینصورت هر ذینفع(سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت سهامی عام موسسین در بدو امربایستی 20% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل35% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکت ها تسلیم ورسید دریافت دارند.

چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن رادر همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنام ومدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکت ها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن باقانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی راصادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین درجراید آگهی ودر بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرارمی گیرد، علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه وورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود، پرداخت ورسید دریافت خواهندداشت.

ورقه تعهد سهم در دونسخه تنظیم وباقید تاریخ به امضای پذیره نویس یاقائم مقام قانونی وی خواهدرسید نسخه اول دربانک نگهداری ونسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس  تسلیم می شود و درصورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگربجای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خودرا در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد

 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره(تعداد مدیران حداقل 5 نفر)
 5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
 6. فتوکپی شناسنامه مدیران 
 7. گواهی بانکی مبنی برواریز حداقل  35% سرمایه شرکت
 8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
 9. حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال
 10. حداقل 20%سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و35% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
 11. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
 12. اخذو ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت نیاز
مشاوره ثبت شرکت سهامی عام
مراحل ثبت شرکت سهامی عام
مراحل ثبت شرکت
sabtshayegan

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 مراحل ثبت شرکت سهامی عام مرحله اول از مراحل ثبت شرکت سهامی عام (تحصیل اجازه پذیره نویسی) دو

ادامه مطلب »

[field id=”name”]