ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص هم نوعی از انواع شرکتهای تجاری است که بین سه تا چند شریک تشکیل می گردد وبه تعدادی سهام تقسیم شده و مسئولیت کیفری هریک از شرکاء بنا به تعداد اسمی سهام ایشان نامحدود است.

با توجه به ماده 101قانون تجارت (این ماده قانون تجارت اصلی ترین ماده در تشکیل مجامع شرکتهای سهامی خاص است)حداقل سهامداران 3نفر بالای 18 سال می باشد. حداقل سرمایه  1,000,000 ریال می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص

در صد شراکت در ثبت شرکت سهامی خاص بر مبنای سهام است برای مثال اگر شرکتی دارای 120,000,000ریال سرمایه باشد و بخواهد به میزان مساوی بین 3 نفر تقسیم گردد می توان این سرمایه را به 1200 سهم 100,000ریالی تقسیم وبین سه نفر هر یک 400سهم تقسیم کرد درهمین مثال سهام می تواند 10،100،120،1200،12000،120000 هم باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص

درکل قوانین بین شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود تا حدی شبیه می باشد. این شرکت نیز باید در مجمع عمومی موسسین اساسنامه خودرا تصویب کند.معمولا این اساسنامه چاپی و مشتمل بر19 ماده است. 

سمت های موجود در  شرکت سهامی خاص عبارتنداز: مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره ، که البته سمت نایب رئیس در سهامی خاص الزامی است و یک نفر نمی تواند رئیس و نایب رئیس همزمان باشد.

فقط مدیرعامل شرکت سهامی خاص می تواند از خارج از سهامداران وهیئت مدیره انتخاب شودمدیران در سهامی خاص به مدت2سال انتخاب می شوند کلیه محدودیت هاو تعاریف در سهامی خاص همان است که در مسئولیت محدود بدان اشاره شد. 

مدارکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص مورد نیاز می باشد به شرح زیر است:

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
 2. اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط موسسین تهیه می شود. 2 جلد
 3. اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکتها بصورت فرم چاپ شده است.
 4. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
 5. صورت جلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.
 7. ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکتها)
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت ترازنامه ، مفاصا حساب ، سود خالص ، اندوخته قانونی ، سود قابل تقسیم و تغییرات در سرمایه شرکت ، کاهش یا افزایش سرمایه ، انتقال سهام  بی نام ، مسئولیت صاحبان سهام  و تبدیل سهام مشخص و تعیین کنیم ، در اساسنامه باید نحوه تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده و مسئولیت دعوت اعضاء ، محل تشکیل ، فاصله زمانی بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی

انتخاب بازرسین

در شرکت سهامی خاص حتما باید دو بازرس داشته باشند.این بازرسین وظیفه گزارش وجود خلاف در شرکت وتخطی هیئت مدیره ازاساسنامه به مراجع ذیصلاح و سهامداران وتصویب تراز وصورتهای مالی را دارند بازرس اول را بازرس اصلی وبازرس دوم را بازرس علی البدل می نامند البته هیچکدام ازاین دونفربه هم ارجعیت ندارند فقط کافی است بدانیم که نام خانوادگی و فامیل بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره یکی باشد.

 1. در شرکت سهامی خاص 35% سرمایه واریز می شود امادر محدود نیازی به واریز سرمایه نیست.
 2. حداقل افراد جهت تاسیس محدود 2نفر ودر سهامی 3 نفر.
 3. درشرکتهای سهامی خاص وجود بازرس الزامی است اما در محدود اختیاری.
 4. مدیران شرکت سهامی خاص برای مدت 2 سال انتخاب می شوند اما در محدود برای مدت نامحدود.
 5. مسئولیت کیفری شرکاء درمسئولیت محدود تا میزان سرمایه است امادر سهامی خاص هر کدام به میزان مبلغ اسمی سهام.