مدارکی که برای ثبت شرکت درمناطق آزاد نیاز دارید :

 1. دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
 2. دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده وبه امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
 3. دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آن ها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد.
 5. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت(در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه ، آگهی روزنامه ارائه شود)
 6. تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد)
 7. فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.(پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)
 8. تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
 9. پلمپ دفاتر تجاری شرکت( یک جلد دفتر کل ویک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش

 1. دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده وتمامی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسان رسیده باشد.
 4. دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
 5. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران ، سهامداران و بازرسان(در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
 6. گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل 35درصد سرمایه باشد.
 7. تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
 8. فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
 9. تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
 10. پلمپ دفاتر تجاری شرکت( یک جلد دفتر کل ویک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی
مشاوره ثبت شرکت درمناطق آزاد