ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی

 ثبت شرکت تعاونی ، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه آن به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه ها ، سازمان ها، شرکت های دولتی ووابسته به دولت و تحت پوشش دولت،بانک ها، شهرداری ها، شورای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانندجهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند. بدون آنکه عضو باشند.

درمواردی که دستگاه های دولتی در ثبت شرکت تعاونی ، شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت ، تعیین خواهد شد. سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

تعاونی های تولیدی:شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزیفدام داری ، دام پروری،پرورش و صید ماهی، شیلات، عمران شهری و روستایی ونظایر این ها فعالیت می نماید.

تعاونی های توزیع: عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی ویا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نماید.

  1. صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
  2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
  3. درخواست کتبی ثبت
  4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
  5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
  6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
  7. موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
  8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی ، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نماید. لازم به ذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون ، سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله شرکت تعاونی، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد وهر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و درصورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد، تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

[field id=”name”]