ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق آرا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود.

در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرکا شرکت تضامنی.

 در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

ثبت شرکت تضامنی

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.در غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد

محدودیت انجام عملیات تجاری

مسئولیت مدنی مدیران در ثبت شرکت تضامنی

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیت و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

تقسیم سود

منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنون خواهد بود.

  • تقاضانامه 2 برگ
  • شرکت نامه 2 برگ
  • اساسنامه 2 جلد
  • فتوکپی شناسنامه شرکا

روش و مراحل ثبت همانند شرکت با مسئولیت محدود خواهد بود. جهت آگاهی به مبحث مربوطه مراجعه نمایید

داشتن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی به طور کلی و در شرکت های تضامنی به طور خاص از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای است. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران) قید شود.

در شرکت های خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی عبارت ( و پسران) یا (و برادران) ذکر می گردد. ذکر نام شخص در اسم شرکت از مختصات شرکت تضامنی (و نسبی) است و سایر شرکت ها حق چنین کاری را ندارند.

نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:

– دارای معنا و مفهوم باشد.

– از لغت نامه دهخدا استخراج شود.

– با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.

شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکت ها نشده باشد.

در صورتی که ورشکست شده باشد (ورشکستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)

در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی

در صورت تراضی تمام شرکا

در صورتی که احدی از شرکا بنا به دلایلی از محکمه درخواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.

در صورتی که احدی از شرکا ورشکست شود و سهم ورشکسته در شرکت از منافع ، کافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را نماید.مشروط بر اینکه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند.

آدرس اداره ثبت شرکتها

آدرس اداره ثبت شرکتها

آدرس اداره ثبت شرکتها مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 آدرس اداره ثبت شرکتها اداره ثبت شرکتها تهران بزرگ : آدرس اداره ثبت شرکتها ، در تهران بزرگ ،

بیشتر بخوانید »
استعلام ثبت شرکت

استعلام ثبت شرکت

مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 استعلام ثبت شرکت گاهی اوقات نیاز داریم که اطلاعاتی از شرکت مورد نظر خود بدست آوریم. و همچنین بدونیم این شرکت وجود دارد

بیشتر بخوانید »

ثبت شرکت آنلاین

مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت آنلاین ثبت شرکت آنلاین بهترین را برای اینکه به راحتی بتوانید مراحل ثبت خود را انجام دهید ، بدون هیچ گونه

بیشتر بخوانید »
ثبت موسسات غیرتجاری

ثبت موسسات غیرتجاری

ثبت موسسات غیرتجاری مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت موسسات غیرتجاری درکنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای

بیشتر بخوانید »

[field id=”name”]