ثبت شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است تجاری که بین دو یا چند شریک تاسیس می گردد وضمانت اجرائی این نوع شرکت تا میزان سرمایه آن می باشد عنوان مسئولیت محدود نیزبنا به این تعریف شکل گرفته است.

به عنوان مثال اگر سرمایه شرکت10,000,000 ریال باشدو این شرکت 100,000,000ریال بدهکار شود شرکاء هرکدام براساس درصد خود وتا میزان 10,000,000 ریال مسئولیت بازپرداخت دیون رادارند.

مبنای تقسیم سود ویا درصد شرکت دراین نوع شرکتها برمبنای سهم الشرکه می باشد.حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود 1,000,000ریال است.

شرکت بامسئولیت محدود

تعداد شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود ، محدودیت ندارداما حداقل آن دونفر می باشدکه این دونفر باید بالای هجده سال سن داشته باشند،در شرایطی خاص این نوع شرکتها می تواند بین دونفر که یکی از آنها صغیر است تشکیل گردد.

برای مثال فردی با فرزندش می تواند شرکت بامسئولیت محدود ثبت کند که به این نوع شرکتهای مسئولیت محدود(تک مدیرعاملی) می گویندچون درآن هیئت مدیره تشکیل نمی شود.ضمنا” همیشه به جای فرد زیرهجده سال، پدر و یاولی قانونی ایشان امضا، می کنند.

قانون درمورد کارکنان رسمی دولت می گوید:که اولا نباید بالاتر از 4% سهام داشته باشند.ثانیا: نباید عضو هیئت مدیره باشند

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هرشرکتی جهت تاسیس نیازمند اساسنامه ای است این امر در شرکت بامسئولیت محدود هم صدق می کند. اساسنامه هرشرکت تشکیل شده درقوانین تجارت و خط ومشی های هرشرکت واختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته می شود. این اساسنامه ها شامل 27 ماده و یک تبصره می باشد.

در بدو تاسیس سمت هایی که برای افراد انتخاب می شود عبارتست از:

مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیر

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
  2. آدرس و کدپستی  محل سکونت
  3. آدرس و کدپستی جهت تاسیس شرکت
  4. دوسری اساسنامه
  5. دوبرگ تقاضانامه 
  6. دو برگ شرکتنامه
  7. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره