پس از اتمام روند ثبت شرکت موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییر مانند تغییر در سرمایه شرکت ویا تغییر آدرس و نیز سایر مواردی که در اساسنامه ذکر شده و به تصویب رسیده است. ابتدا مراتب را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اطلاع دهند. کلیه این تغییرات پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره امکانپذیر می باشد. بدین منظور، تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامی می باشد.

منظور از تغییرات ، تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیات مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد. بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. بطور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده است . برای ثبت تغییرات نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز در آمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند.

تغییرات شرکت

چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر آدرس ،تغییر در سهام و… باید برای هریک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هرکدام ازآنها بطور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد می شود. صورتجلسه  باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود.

ثبت تغییرات شرکت شامل چه مواردی می باشد

زمانی که شرکت خود را به ثبت رساندید می توانید تغییراتی بر روی آن انجام دهید این تغییر می تواند شامل  افزایش و کاهش سرمایه شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، تبدیل سهام شرکت به با نام وبی نام ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، تغییر حق امضاء شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر یا تمدید هیئت مدیره شرکت ، تغییر مواد اساسنامه ، و انحلال شرکت باشد .اگر قصد هریک از این تغییرات را داشته باشین باید به صورت قانونی اقدام کنید. بنابراین اگر نمی دانید تغییرات به چه صورت انجام می شود با کارشناسان ثبت شایگان تماس حاصل نمایید.

تغییرات شرکت

جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت ابتدا باید اطالعات ذیل را پر نمایید:

اطلاعات شرکت:


را ” گام بعدي ” اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد و کلید کلیک نمایید. در صورتی که شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید.
١ -شماره ثبت شرکت : شماره اي که هنگام ثبت به شرکت اختصاص داده شده است . این شماره در صورتجلسه تاسیس و اساسنامه شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید.
2 -نوع شرکت :در این قسمت باید نوع شرکت خود را وارد نمایید به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا غیره می تواند باشد.

اطلاعات جلسه


در صفحه بعدي ابتدا نوع صورتجلسه که به عنوان مثال می تواند مجمع عمومیسالیانه، مجمع عمومی عادي، مجمع عمومی فوق العاده و غیره باشد تعیین میشود .توجه داشته باشید که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است بنابراین اگر شرکت سهامی خاص باشد نوع صورتجلسات آن با صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود متفاوت خواهد بود .آنچه در نوع صورتجلسه مشاهده می نمایید صورتجلساتی است که با توجه به نوع شرکت می توانید انتخاب کنید. نصاب جلسه نیز مشخص می نماید که جلسه با حضور تمامی اعضا تشک یل شده یا اکثریت اعضا حضور دشته اند که در این حالت نیز باید آیتم مورد نظر مشخص شود. نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطالع رسانی و دسترسی در مواقع خاص نیز باید در این قسمت وارد شود

که نشان می دهد شخص درخواست کننده اصیل است یا وکیل .” سمت متقاضی ” همچنین در این قسمت باید تاریخ جلسه اي که برگزار شده است مشخص شود .ساعت شروع و خاتمه جلسه نیز در قسمت هاي مربوطه وارد می شود . ذکر این نکته ضروري است که تقدم و تاخر ساعات جلسات را در صورتی که چند جلسه در یک روز تشکیل شده باشد رعایت فرمایید.
به صفحه بعد می رویم.در این مرحله نیز می توان با کلیک ” گام بعدي ” در انتها با کلیک بر روي کلید شماره دسترسی 19 رقمی دریافت نمایید .” پذیرش موقت ” بر روي کلید وضعیت توکیل امضا ” نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده دفتر باید مشخص شود . همچنین نشان می دهد که حق توکیل اعطا شده است یا خیر .” کننده

تصمیمات جلسه

در این صفحه تصمیماتی که که در جلسه اتخاذ شده وارد می شود .الزم به ذکر است تصمیماتی که نمایش داده می شود بر اساس نوع صورتجلسه متغیر است .بنابراین اگر تصمیم جلسه در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد ممکن است که شما مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی در این نوع جلسه نباشید.
ابتدا با کلیک بر روي کلید از فهرست نوع تصمیم، تصمیم مورد نظر را انتخاب نموده سپس را کلیک می نماییم .اگر در یک جلسه چند تصمیم اتخاذ شده باشد که ” افزودن تصمیم جلسه ” کلید افزودن تصمیم ” باید در یک صورتجلسه گنجانده شود، از فهرست نوع تصمیم انتخاب نموده و کلید را مجدداً کلیک می نماییم .براي حذف یک تصمیم بر روي کلیک می نماییم .در انتها ” جلسه به صفحه بعد می رویم .” گام بعدي ” با کلیک بر روي کلید به ” گام بعدي ” اگر در موضوع جلسه شما تغییر نام وجود داشته باشد پس از کلیک بر روي کلید منتقل می شود .” اشخاص جلسه ” می رود و در غیر این صورت به صفحه ” نامهاي درخواستی “

نام هاي درخواستی

را مشخص می نماییم .یعنی به ترتیب اسامی که مدنظر است پیشنهاد داده می شود . ” اولویت ” در ابتدا ذکر این نکته الزم به نظر می رسد که اگر اولویت هاي باالتر مورد قبول باشد به اولویت هاي بعدي اسم مورد نظر تایپ می شود . در قسمت ” نام درخواستی ” ترتیب اثر داده نمی شود .سپس در فیلد اگر شرح یا توضیح اضافه الزم بود می توان اضافه نمود .پس از آن با کلیک بر ” توضیحات متقاضی ” اسم پیشنهادي خود را اضافه می نمایید .تعداد اسامی پیشنهادي نباید از 5 اسم ” ثبت نام ” روي کلید کلیک می نماییم .در انتها با کلیک بر روي ” حذف ” بیشتر باشد .براي حذف یک اسم بر روي کلید به صفحه بعد می رویم .” گام بعدي ” کلید

اشخاص جلسه

در این مرحله باید اعضایی که در جلسه حضور دارند و سمت هر یک را مشخص نمایید .
ممکن است شخصی به عنوان وکیل یا نماینده یک نفر دیگر در جلسه حضور داشته باشد . همچنین اگر شخصی صرفاً به عنوان سهامدار شرکت داشته باشد این عنوان انتخاب می شود . اما توجه نمایید که اگر شخصی سمتی در جلسه دارد، به عنوان مثال رئیس یا منشی جلسه است و جزء سهامداران نیز محسوب ،” نام شخص ” ،” نوع شخص ” می شود باید سمتی که در جلسه دارد انتخاب شود .در این صفحه باید تابعیت
” باید ورود اطالعات شود.گزینه اي به نام ” نام پدر ” و ” شماره ملی “،” نام خانوادگی شخص “است . ” غیر ایرانی ” و دومی ” ایرانی ” وجود دارد .در این گزینه دو انتخاب وجود دارد اولی ” شخص اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی ورود اطالعات شود .اگر نوع شخص، شخص حقوقی باشد نیز ” شماره گذرنامه ” انتخاب شود باید اجباري است .” شماره ثبت ” و ،” شناسه ملی ” ،” نام شخص “

سمت اشخاص جلسه

را از افرادي که قبالً وارد ” اشخاص جلسه ” در این صفحه سمت اشخاص جلسه معین می شود .ابتدا نیز از فهرست مربوطه انتخاب می شود . بعد از ” سمت در شرکت ” کرده ایم انتخاب می شود .سپس انتخاب می شود .” سمت در جلسه ” آن

ارتباط اشخاص جلسه

باشد در این صفحه وارد می شود . ” وکیل سهام دار ” یا ” نماینده سهام دار ” اگر سمت شخص در جلسه انتخاب می شود . این فیلد بر اساس آنچه قبالً وارد شده است »نماینده/وکیل ” در این بخش ابتدا مانند وکیل، وصی، قیم یا غیره را از فهرست انتخاب می ” نوع نمایندگی ” انتخاب می شود .سپس یعنی کسی که این شخص وکیل او شده است انتخاب می ” نماینده شده/موکل ” کنیم .پس از آن را کلیک میکنیم .اگر بخواهیم اطالعات وارد شده را پاك ” ثبت ارتباط شخص ” شود .در انتها کلید استفاده می نماییم .اگر بخواهیم تغییري در اطالعات ایجاد کنیم ” حذف ارتباط شخص ” کنیم از کلید به ” گام بعدي ” را کلیک می نماییم .در انتها با کلیک بر روي کلید ” مشاهده ” بر روي صفحه کلید صفحه بعد می رویم.

مدارك مورد نیاز

در این صفحه بنا به تصمیماتی که انتخاب شده و نوع صورتجلسه مدارکی را که متقاضی باید ارائه تایید مدارك مورد ” نماید را به صورت خودکار نشان می دهد .در سمت راست فرم گزینه اي به نام وجود دارد که باید تیک بخورد .در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارك ” نیاز مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه انها اقدام می نماید. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم

متن صورتجلسه

در این صفحه باید متن صورتجلسه تایپ شود .براي جلوگیري از اتالف وقت می توانید از متون پیش فرضی که در سامانه تعبیه شده است استفاده نمایید .این متون بر اساس آنچه در تصمیمات انتخاب را کلیک نماییم . ” دریافت متن پیشنهادي رایانه ” شده است تغییر می کند .براي این کار باید کلید همچنین این متون کامالً قابل تغییر است و قابلیت کپی و الصاق نیز دارد . در این مرحله و پس از را کلیک می کنیم . ” پذیرش نهایی ” تکمیل صورتجلسه کلید

پذیرش نهایی

وقتی اطالعات صورتجلسه به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها، متقاضی باید را کلیلک کند.پس از کلیک برروي این دکمه رایانه” تاییدیه پذیرش “را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کرده و بر اساس آن عمل کند.در ضمن متقاضی هر زمان نیاز داشت می تواند مجددا تاییدیه پذیرش را با کلیک بر روي مشاهده کند.

پیگیري درخواست

براي پیگیري مدارکی که قبالً در سامانه اینترنتی ورود اطالعات شده است باید بر روي لینک را انتخاب می نمایید که ” نوع درخواست ” کلیک نمایید .در این صفحه ابتدا ” پیگیري درخواست “که قبالً توسط سامانه به ” شماره پیگیري ” ممکن است ثبت تاسیس یا صورتجلسه تغییرات باشد .سپس متقاضی اعطا شده را در قسمت مربوطه وارد نموده و کلید را کلیک می نمایید .در این هنگام وارد مراحل مختلف ثبت و پیگیري خواهید شد.اگر به هر دلیلی شماره پیگیري را ” شماره پیگیري خود را فراموش کرده ام ” خود را فراموش یا گم کرده باشید .می توانید لینک کلیک نمایید .در این حالت اگر نوع درخواست صورتجلسه تغییرات باشد می توانید با پاسخ به چند سوال وارد سامانه شده و پیگیري را انجام دهید.در این صفحه باید اطالعات شرکت خود از جمله تاریخ ” را از فهرست مربوطه انتخاب و ” نوع شرکت ” را وارد نموده و ” شماره ثبت ” و ” شناسه
ملی ” را ” جستجو ” را از فهرست انتخاب و در انتها کلید ” نوع صورتجلسه ” را وارد می نماییم .سپس ” جلسه کلیک می نماییم.

تغییرات شرکت
  • ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
  • ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد.
  • ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت در صورتی که مجمع با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.
  • رعایت تشریفات دعوت براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
  • قبل از تحویل صورتجلسه تغییر نام ، جهت پرداخت حقوق امر به بانک مراجعه و سپس به واحد تعیین نام جهت اخذ و ثبت نام جدید رجوع شود.
مشاوره تغییرات
نوشته ها

[field id=”name”]