انواع ثبت شرکت

قانون گذار در ماده 20 قانون تجارت انواع ثبت شرکت تجاری بر هفت قسم تقسیم کرده است:

1- شرکت سهامی  2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف.

انواع ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. حداقل سرمایه از 100 هزارتومان می باشد. و سرمایه فقط اظهار می شود.

انواع ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص: شرکتی سهامی می باشد که سرمایه به سهام تقسیم می شود از 3 نفر عضو و دو نفر بازرس تشکیل می شود . حداقل سرمایه از 100 هزارتومان شروع می شود و 35% سرمایه در بانک بلوکه می شود تا زمانی که شرکت به ثبت برسد. معمولا یکی از شرکتهایی می باشد که بیشتر در ایران به ثبت میرسد. و درخواست بسیاری دارد.

انواع ثبت شرکت

شرکت تضامنی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد. هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است…

انواع ثبت شرکت

شرکت نسبی : شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

انواع ثبت شرکت

شرکت تعاونی : شرکتی که با هدف های هفت گانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردد.(مواد 1 به بعد قانون بخش تعاونی)

شرکت تعاونی تولید : شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

شرکت تعاونی مصرف : شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :

1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده ویا خریده باشند.

2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها.

عده ای شرکتهای تجارتی را به شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص تقسیم نموده اند. در شرکتهای سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه است ، شخص و سرمایه گذار آنچنان نقشی در شرکت ندارند، و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند ، مسئول تعهدات شرکت هستند ، در چنین شرکتهایی سرمایه حرف اصلی را می زند ، از خصوصیات شرکتهای سرمایه قابل انتقال بودن سهام ، و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق سهام به ورثه آن است.

انواع ثبت شرکت

شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود..

شرکت مختلط سهامی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک است ضامن تشکیل می شود…

انواع ثبت شرکت
مشاوره
اخذ گرید
ثبت شرکتها

اخذ گرید

اخذ گرید مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 اخذ گرید اخذ گرید طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 1381 تمامی شرکتهایی که متقاضی شرکت در مناقصات دولتی می باشند

بیشتر بخوانید »

ثبت شرکت آنلاین

مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت آنلاین ثبت شرکت آنلاین بهترین را برای اینکه به راحتی بتوانید مراحل ثبت خود را انجام دهید ، بدون هیچ گونه

بیشتر بخوانید »
تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت تغییرات شرکت پس از اتمام روند ثبت شرکت موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییر مانند تغییر در

بیشتر بخوانید »

ثبت شرکت

ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در سال 1401 ثبت شرکت ثبت شرکت از اجتماع دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی در کنار هم

بیشتر بخوانید »

[field id=”name”]