اخذ ایزو یک استاندارد ویک سیستم مدیریت کیفیت است که برای شرکتهایی با اندازه 1 نفر و با هر زمینه فعالیت تا شرکتهایی به اندازه چند میلیون نفر کاربرد دارد.(مثال: مناطق شهرداری)

اخذ ایزو

برای اخذ ایزو ، چه ایزویی با چه نوع فعالیتی همخوانی دارد؟

ایزو 9001: برای همه نوع فعالیت و برای سازمانی با هر اندازه قابل انجام است. پس ایزو 9001 یک ایزوی عمومی است که برای همه سازمانها صدق میکند.

ایزو 14001: یک سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی میباشد یعنی این مطلب را میرساند که سازمان 3 عنصر (آب خاک و هوا) را آلوده نمیکند و یا اگر آلوده میکند چه راهکارهایی را بکار میبرد تا در جهت کاهش آن حرکت کند.(مثال: پساب کارخانجات- گازهای آلاینده کارخانه ای یا دود حاصل از جوشکاری)

18001: یک سیستم مدیریت کیفیت برای ایمنی بهداشت کارکنان میباشد که ریسکهایی که پرسنل سازمان در طول روز با آن مواجه هستند را اولا شناسایی میکند ثانیا در جهت کاهش آن گام برمیدارند.

ایزو22001: برای صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی کاربرد دارد و سیستم مدیریت کیفیت تضمین سلامت مواد غذایی است که ریسکهایی که برای ماده غذایی از زمان تولید پیمانکار تا خرید سپس رسیدن به محل و فراوری آن و پس از آن فروش و رسیدن بدست مصرف کننده است اولا شناسایی و سپس در جهت کاهش آن حرکت میکنند.

ایزو/تی اس 29001: برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پیمانکاران آن کاربرد دارد.

 ایزو/تی اس 16949: مختص قطعه سازان خودرو می باشد.

ایزو10015: مختص آموزش و موسسات آموزشی میباشد.

ایزو/آی ای سی 17020: جهت تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی.

ایزو/آی ای سی 17025: جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه

روش اول: مشاوره شامل (فاز1:شناخت – فاز2: مستند سازی- فاز3: اجرا فاز4: ممیزی داخلی و رفع عدم انطباقهای احتمالی)+ ممیزی توسط شرکت گواهی دهنده.

روش دوم: اعطای گواهینامه بدون ممیزی از یک شرکت گواهی دهنده (گواهینامه ها بین المللی بوده و در سایت تایید صلاحیت اروپا ثبت میگردد)

[field id=”name”]