ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن ، مراتب را در دفتر ثبت می نماید. پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

ابطال کارت بازرگانی
  1. تقاضای شرکت در 2 نسخه
  2. گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی: اصل و کپی آن.
  3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل.
  4. صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام ، خاص ، تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر انحلال شرکت.
  5. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت.
  6. اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول ودوم

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیماً به وزارت بازرگانی مراجعه کنند. در هر صورت ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کافی است.

در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد.

مدارک موردنیاز جهت ابطال کارت حقیقی
  1. تقاضای شخص در 2 نسخه 
  2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی: اصل و کپی آن.
  3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل
  4. اصل کارت و کپی صفحه 1 و 2
مشاوره

[field id=”name”]