آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….(سهامی خاص) به شماره ثبت شده……….

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ…………… روز…………. در ساعت………… در محل شرکت واقع در………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع: اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

                                                                                                         هیأت مدیره شرکت

                                                                                                  ………………………………………..

[field id=”name”]