مدارک جهت ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 مدارك جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدارک جهت ثبت شرکت: 1-مدارک جهت ثبت شرکت دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت […]