مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص الف) مراحل ثبت شرکت سهامی خاص ، پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه […]