افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 افزایش سرمایه شرکت  افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی. شرکت ها زمانی که نیاز به نقدینگی برای فعالیت جدید یا توسعه فعالیت های قبلی دارنداز یکی از مزایای حضور در بورس یعنی […]