ثبت شرکتهای خارجی

شرکتهای خارجی

ثبت شرکتهای خارجی مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 نحوه ثبت شرکتهای خارجی ثبت شرکتهای خارجی در امور تجارتی ، صنعتی ، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. بر اساس اظهار نظر شورای نگهبان ،شرکت های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی ایران م توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آن را بنمایند. سازمان سرمایه گذاری […]